Hakkımızda

Çetin Hukuk & Danışmanlık Bürosu, Av. Fatma Betül Çetin tarafından Aydın/Efeler'de kurulmuştur. Kurulduğu andan itibaren bilimum Aydın ili başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Büromuz Ceza ve Ceza Muhakemeleri Hukuku, Medeni Hukuk, Sözleşme Hukuku, Aile hukuku, İcra-İflas Hukuku başta olmak üzere Gayrimenkul Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketleşme Hukuku, Sermaye Piyasası (SPK) Hukuku, Miras Hukuku, Tüketici Hukuku, Fikr-i Sınai Hukuku, Rekabet Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) Hukuku, Malpraktis ve Sağlık Hukuku, Dernekler Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku ve Sigorta Hukuku ile Değer Kaybı Sigorta Tahkim Davaları, Vesayet ve Velayet Davaları, İzaleyi Şuyu gibi çeşitli alanlarda Bireysel veya Kurumsal açıdan Şahıslara, Kamu Kurum ve Kuruluş ile Kooperatif, Dernek, Vakıf ve Şirketlere Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.

Büromuz, nezdinde yürüttüğü ve takip ettiği iş veya işlemler hakkında gecikmeksizin müvekkillerine bilgi aktarmayı kendine prensip edinmiş ve hizmetlerini şeffaf, sarih ve gizlilik esaslı olarak yerine getirmeyi şiar edinmiştir.

Av. Fatma Betül Çetin, 1998 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. İzmir, Sivas, Malatya, Niğde, Ankara, İstanbul ve Aydın illerinde ikamet etmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Hali hazırda Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Yüksek Okulunda ve Adnan Menderes Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde eğitim hayatını devam ettirmektedir. Üniversite yıllarında İstanbul Tahkim Merkezi'nin yapmış olduğu “Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması” ‘na katılmıştır. Avukat Stajyeri iken Aydın Barosuna kayıtlı stajyer avukatlar tarafından Dönem Temsilcisi olarak seçilmiştir. Aydın Barosu stajyer avukatlarını temsilen İzmir Barosu tarafından yapılan çalıştayda Çalışma Şartları ve Ücret Komitesi'nde görev almıştır. Aynı zamanda Türkiye Barolar Birliği Kurgusal Duruşma Yarışması'nda Aydın Barosu'nu temsilen takımı ile birlikte Ege Bölge üçüncüsü olmuştur. 2022 yılında da Noterlik Belgesi'ni almaya hak kazanan Av. Fatma Betül Çetin, Aydın Barosu nezdinde Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık alanlarında hizmet vermeye devam etmektedir.

Alanlarımız

Ceza Hukuku

Büromuz Ceza Hukuku alanında soruşturması aşamasında müşteki/mağdur vekilliği ya da şüpheli müdafiliği, kovuşturma aşamasında müşteki/mağdur vekilliği ve sanık müdafiliği, uzlaşma görüşmelerinde taraf temsili, savcılığa suç duyurusunda bulunulması, koruma tedbirlerine (yakalama, gözaltı, tutuklama, arama, el koyma, adli kontrol vs.) itiraz edilmesi, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı itiraz edilmesi, istinaf veya temyiz kanun yollarına başvuru yapılması, Anayasa Mahkemesi veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurusunun yapılması hususlarında müvekkillerine hizmet vermektedir.

Aile Hukuku

Büromuz Aile Hukuku alanında anlaşmalı ve çekişmeli boşanma, ziynet, nafaka, velayet, maddi-manevi tazminat, mal rejimi tasfiyesi, soybağının kurulması (tanıma ve babalık davaları) ve reddi davalarının takibi, anlaşmalı boşanma protokolünün ve mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması, uzaklaştırma kararının alınması, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi hususlarında müvekkillerine hizmet vermektedir.

İş Hukuku

Büromuz İş Hukuku alanında bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki sözleşmelerin, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması, işe iade ve hizmet tespit, işçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her tür alacak ve tazminat davalarının takibi (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, iş kazası ve meslek hastalığı tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti, asgari geçim indirimi) ve arabuluculuk görüşmelerinde taraf temsili hususlarında müvekkillerine hizmet vermektedir.

İdare ve Vergi Hukuku

Büromuz İdare Hukuku alanında iptal davalarının takibi (yürütmenin durdurulmasının talep edilmesi ve talebin reddi halinde karara karşı itiraz edilmesi) ile tam yargı davalarının takibi ve Vergi Hukuku alanında vergi dairelerindeki iş ve işlemlerin takibi, e-haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk, satış işlemlerinin, ihbarnamelerinin, ödeme emrinin, vergi ve cezaların iptaline ilişkin davaların takibi, uzlaşma görüşmelerinde taraf temsili, hususlarında müvekkillerine hizmet vermektedir.

İcra ve İflas Hukuku

Büromuz İcra Hukuku alanında alacağın tahsili talebine ilişkin ilamsız takibin (genel haciz yolu ile takip, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip, kiralanan taşınmalara ilişkin takip, abonelik sözleşmesine dayanan haciz yolu ile takip), ilamlı takibin ve rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takibin yapılması, itirazın iptali, itirazın kaldırılması, menfi tespit, imzaya itiraz, borca itiraz, istihkak davalarında alacaklı ya da borçlu vekilliği ve İflas Hukuku alanında şirketin yeniden yapılandırılması, konkordato, iflas ertelemesi, iflas, tasfiye hususlarında müvekkillerine hizmet vermektedir.

Sağlık Hukuku

Büromuz Sağlık Hukuku alanında malpraktis davalarında hekimlerin cezai-tazminat sorumluluğu kapsamında taraf vekilliği ve arabuluculuk/uzlaşma görüşmelerinde taraf temsili, ihmali olan sağlık çalışanlarına karşı davaların takibi, sigorta şirketlerine rücu davalarının takibi, sağlık kurumlarının tedarikçileri, sağlık çalışanları ve hastaları ile gerçekleştirdiği sözleşmelerin hazırlanması, sağlık kurumu, hekim ve hasta arasındaki uyuşmazlıkların çözümlenmesi hususlarında müvekkillerine hizmet vermektedir.

Tüketici Hukuku

Büromuz Tüketici Hukuku alanında Tüketici Hakem Heyeti başvurusu ve takibinin yapılması, Tüketici Mahkemeleri'ndeki davaların takibi, tüketici sözleşmelerinin hazırlanması, mesafeli satışlardan, kapıdan satışlardan, taksitli ve kampanyalı satışlardan, garantili maldan, devre tatil, paket tur ve abonelik sözleşmelerinden, haksız şartlardan, tüketici kredilerinden, ayıplı mal ve hizmetten kaynaklanan davaların takibi, haksız fiyat artışı (HFA) ile fahiş fiyat ve stokçuluk hakkında şikayet bildiriminde bulunulması, denetim için Reklam ve Haksız Fiyat Denetleme Kuruluna başvuruda bulunulması hususlarında müvekkillerine hizmet vermektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Büromuz Gayrimenkul Hukuku alanında mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) ve vekillik yetkisinin (vekalet görevinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptali ve tescili, tasarrufun iptali, tapu kaydının düzeltilmesi, yolsuz tescil, ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu), önalım (şufa), geçit hakkı, kira bedeli tespiti, kira artırma, tahliye davalarının takibi, gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, ödenmeyen apartman aidatlarına yönelik ihtarnamelerin çekilmesi hususlarında müvekkillerine hizmet vermektedir.

Şirketler Hukuku

Büromuz Şirketler Hukuku alanından başlıca ana/esas sözleşmesinin hazırlanması ve tadil edilmesi, tescil ve ilan sürecinin takibi, MERSİS kaydı ve işlemlerinin yürütülmesi, haksız rekabet uyuşmazlıkların çözümlenmesi, şirket alacaklarının tahsili, şirket tebligatlarının takibi, ihtarnamelerin çekilmesi, ticari sözleşmelerin (iş birliği, konsorsiyum, hissedarlar, hisse devir, birleşme, devralma vs.) hazırlanması, şirketlere danışmanlık hizmeti (örneğin elektronik genel kurul dahil her türlü toplantının ve oylamaların gerçekleştirilmesi, kararlar gibi kurumsal dokümanların hazırlanması vs.), dernek, vakıf ve kooperatif kurma hususunda danışmanlık hizmeti sunulması, toplantılarının organize edilmesi, denetiminde görev alınması hususlarında müvekkillerine hizmet vermektedir.

Miras Hukuku

Büromuz Miras Hukuku alanında başlıca mirasçılık belgesinin (veraset ilamının) alınması, vasiyetnamenin, miras sözleşmesinin, mirastan feragat sözleşmesinin, ölünceye kadar bakma sözleşmesinin hazırlanması ve işbu ölüme bağlı tasarrufların iptali, tenkis (saklı payın korunması), tereke tespiti, terekenin yönetilmesi, mirasın reddi, mirastan yoksun bırakma, miras hasebiyle istihkak, ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davalarının takibi hususlarında müvekkillerine hizmet vermektedir.